Ifølge menighedsrådsloven er formanden forpligtet til at meddele skriftlig indkaldelse til menighedsrådets møder samt sørge for fornødent materiale til belysning af sager på dagsordenen.

Formanden er ligeledes ansvarlig for gennemførelse af beslutninger truffet på menighedsrådets møder.

Når næstformanden fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt formanden i henhold til menighedsrådsloven.

Kirkeværgen varetager på menighedsrådets vegne tilsyn med kirke og kirkegård. Kirkeværgen skal sørge for iværksættelse af menighedsrådets beslutninger om anskaffelser eller arbejder, samt føre tilsyn med arbejdets udførelse.

Den folkevalgte kasserer fører på vegne af menighedsrådet tilsyn med, at de til regnskabsføreren (kordegnen) henlagte opgaver udføres efter gældende regler.

Det er kontaktpersonens opgave at holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold, at der udarbejdes regulativer, at ledige stillinger opslås efter gældende regler, og at der i fornødent omfang antages vikarer for de faste medarbejdere. Det er ligeledes kontaktpersonens opgave at afholde medarbejdermøder samt medarbejder-udviklings-samtaler.

Præstegårdsudvalget består af 4 medlemmer, 2 fra Lundum Menighedsråd og 2 fra Hansted Menighedsråd. Præstegårdsudvalget bestyrer præstegårdskassen og varetager tilsynet med præsteembedes faste ejendomme. I vore sogne drejer det sig om præstegården, Kirkehuset, Medborgerhuset i Lundum samt præstegårdens jorder, skov m.v.  Præstegårdsudvalget udarbejder forslag til kontrakt til bortforpagtning, udlejning og lign.

Kirkegårdsudvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører gennem kirkeværgen tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser og med kirkegården og de bygninger, som hører kirkegården til. Udvalget påser, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.

Kulturudvalget består af præst og organist samt i Hansteds tilfælde 3 folkevalgte.
Kulturudvalget planlægger på udvalgsmøder koncerter, foredrag osv. Forslagene forelægges menighedsrådet til godkendelse.

Samtlige medlemmer af menighedsrådet er i videst mulig omfang behjælpelig ved store arrangementer, såsom påskemåltid og høstgudstjeneste. 

Præstegårdsudvalg

Carl Oluf Madsen
Annette Ravn

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Birte Bech Christensen
Palle Hansen
Ann Natorp Tobiesen

Valgbestyrelse

Birte Bech Christensen, formand
Annette Ravn
Carl Oluf Madsen

Kulturudvalget

Birte Bech Christensen
Elsebeth Rasmussen
Ann Natorp Tobiesen

Bygningskyndig

Mogens Daugaard

Koordinering vedr. Broen, ansvarlig for hjemmesiden

Annette Ravn

Hansted Kirke - Stængervej 3 - 8700 Horsens

Hansted Kirke